กสทช.จับมือ ECSTAR สจล. เซ็น MOU พัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ

เทคโนโลยีอวกาศ 6

กสทช. จับมือ “ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีอวกาศและวิจัย (ECSTAR) วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ (IAAI) สจล. ลงนามข้อตกลงพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ หวังสร้างดาวเทียม-บุคคลากร รองรับโลกยุคใหม่สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ

ข่าวเทคโนโลยี มีการจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กับศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีอวกาศและวิจัย (ECSTAR) วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ (IAAI) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) โดยมี นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล เลขาธิการ กสทช. นายเสริมศักดิ์ อยู่เย็น คณบดีวิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ สจล. นายชาญวิทย์ มุนิกานนท์ ประธานบริหารสถาบันการบินเอเซีย นายเสน่ห์ สายวงศ์ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ กสทช. นายเจษฎา ทิพย์มณเทียร รักษาการแทนรองคณบดี วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ สจล. ร่วมพิธี

เทคโนโลยีอวกาศ 6

นายไตรรัตน์ กล่าวว่า จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่กำลังเข้าสู่ยุคดิจิทัล (Digital Edge)

ข่าวเทคโนโลยี  ซึ่งเกี่ยวข้องกับการใช้งานคลื่นความถี่และบริการโทรคมนาคมผ่านโครงข่ายดาวเทียม และโครงข่ายโทรคมนาคมในระบบ 5G เพื่อให้บริการในรูปแบบใหม่ที่เกี่ยวข้องกับกิจการอวกาศและอากาศยาน โดยเป็นการสร้างนวัตกรรมที่มีผลต่อการพัฒนา และการแข่งขันของประเทศอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2561-2580 ดังนั้น เพื่อเป็นการสนับสนุนการพัฒนาประเทศและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม จึงได้จัดทำบันทึกข้อตกลงนี้ โดยกรอบระยะเวลาของความร่วมมือ และการขยายระยะเวลาความร่วมมือบันทึกข้อตกลงนี้มีระยะเวลา 2 ปี โดยความร่วมมือนี้จะทำให้นำไปสู่เป้าหมายการส่งดาวเทียม LEO satellite สู่ห้วงอวกาศเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการวิจัยและการพัฒนาบุคคลากรด้านกิจการอวกาศของประเทศไทยต่อไปด้าน นายเสริมศักดิ์ กล่าวว่า ความร่วมมือนี้เพื่อส่งเสริมองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีต่างๆ ทั้งอวกาศ ดาวเทียมสำรวจโลก ภูมิสารสนเทศ และการประยุกต์ใช้ที่ทันสมัย โดยปัจจุบันเทคโนโลยีพัฒนาไปแบบก้าวกระโดด ทำให้หลายอาชีพเกิดการเปลี่ยนแปลง ซึ่งการสร้างนวัตกรรมเทคโนโลยีจะเป็นองค์ความรู้ที่มารองรับอาชีพใหม่ๆในอนาคต ซึ่งมีมูลค่ามหาศาลซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ โดยปัจจุบันไทยยังขาดแคลนบุคลากรในด้านนี้จำนวนมาก จึงจำเป็นที่จะต้องพัฒนาและเสริมองค์ความรู้ ซึ่งจะเป็นตัวรองรับโลกกำลังพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ให้คนรุ่นใหม่มีความคิดสร้างสรรค์ ทำงานได้และมีทักษะใช้ชีวิต

แนะนำข่าวเทคโนโลยี  อ่านเพิ่มเติมคลิ๊กเลย : มนุษย์เสมือนจริงกำลังมาแรง