อ.ต.ก. เปิดพื้นที่คลังสินค้าทั่วทุกภูมิภาค ให้ชาวนาตากข้าว ลั่นปลอดภัยไม่ต้องนอนเฝ้า

อ.ต.ก. เปิดพื้นที่คลังสินค้าทั่วทุกภูมิภาค

จากสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2565 ที่ผ่านมา เกษตรกรในหลายพื้นที่ได้รับผลกระทบ

อ.ต.ก. เปิดพื้นที่คลังสินค้าทั่วทุกภูมิภาค

ข่าวเศรษฐศาสตร์  ผลผลิตเกิดความเสียหาย ประกอบกับเดือนพ.ย. ของทุกปีเป็นช่วงฤดูกาลเก็บเกี่ยวข้าวนาปี ชาวนาในหลายพื้นที่เก็บเกี่ยวข้าวพร้อมกันเป็นจำนวนมาก และมีความจำเป็นต้องนำผลผลิตไปตากแดดที่ลานตากเพื่อไล่ความชื้น แต่เนื่องจากพื้นที่ที่ใช้ตากนั้นมีจำกัด ไม่เพียงพอกับผลผลิตที่เก็บเกี่ยว ชาวนาหลายรายจึงนำข้าวเปลือกไปตากแดดบริเวณถนนลาดยางทางเดินรถที่มีผู้สัญจร และต้องใช้เวลาตากแดดประมาณ 3-4 วัน ข้าวถึงจะแห้งและเก็บเข้ายุ้งฉางได้ ซึ่งการวางวัตถุสิ่งของบนถนนโดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากเจ้าพนักงานจราจร ถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายและก่อให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นได้

ปัญหาดังกล่าว องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) ได้ทำการเปิดพื้นที่คลังสินค้า อ.ต.ก.ทั่วภูมิภาค ที่มีอยู่จำนวน 6 แห่ง ได้แก่ อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา, อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา, อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์, อ.เมือง จ.ขอนแก่น, อ.เมือง จ.สงขลา และ อ.เมือง จ.ตรัง ที่ใช้เก็บรักษาปัจจัยการผลิตและผลิตผลทางการเกษตร และเป็นสถานที่จัดงานตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพที่ช่วยสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร

แนะนำข่าวธุระกิจ อ่านเพิ่มเติมคลิ๊กเลย : กรมที่ดิน ยืนยัน มท.ขอถอนมติ ครม.เปิดทางต่างชาติซื้อที่ดินลดกระแสต้าน