STARK หากประชุมผู้ถือหุ้นกู้ 28 เม.ย.ไม่ยกเว้นเหตุผิดนัด จะเกิดอะไรขึ้น

ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ 6

STARK แม้สัมมนาผู้ถือหุ้นกู้ ไม่นอกจากเหตุผิดนัดใช้หนี้ใช้สิน 9 พันล้านบาท จะกำเนิดอะไรขึ้น?

ข่าวการเงิน บริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ STARK รายงานตลาดค้าหุ้นฯ เกี่ยวกับข้อมูลหุ้นกู้ไม่มีรับรอง ที่ปรากฏเหตุผิดนัดปริมาณ 5 ชุด ราคาดังนี้เหตุเพราะการที่ผู้ออกหุ้นกู้ยังไม่อาจจะนำส่งงบการเงินให้เป็นไปข้อบังคับระบุ นับจากวันผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้ส่งหนังสือบอกเหตุไม่ถูกข้อตกลงให้ผู้ออกหุ้นกู้รู้รวมทั้งจัดการปรับแต่ง เป็นระยะเวลาเกินกว่า 30 วันแล้ว ก็เลยนับว่ามีเหตุผิดนัดเกิดขึ้นแล้วนับจากวันที่ 1 เม.ย.2566 เป็นต้นไป โดยกระบวนการปฏิบัติการเป็น บริษัทแล้วก็ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะได้จัดให้มีการสัมมนาผู้ถือหุ้นกู้ใน ซึ่งเป็นการสัมมนาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อพินิจพิเคราะห์วาระที่เกี่ยวพันดังนี้ 1.การละเว้นเหตุผิดนัดอันมีสาเหตุจากการที่ผู้ออกหุ้นกู้ส่งงบการเงินรายปี 2565 ชักช้ากว่าที่ข้อบังคับระบุ 2.การเรียกให้หนี้สินเงินต้นแล้วก็ดอกภายใต้หุ้นกู้ทั้งสิ้นถึงเวลาจ่ายโดยทันที (จะมีการพินิจโหวตในวาระดังที่ 2 เฉพาะในเรื่องที่ห้องประชุมผู้ถือหุ้นกู้ลงความเห็น “ไม่ละเว้นเหตุผิดนัด” ในวาระที่ 1)

ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ 6

โดยในเรื่องที่ผู้ถือหุ้นกู้ลงความเห็น “ละเว้นเหตุผิดนัด” จากที่เสนอ จะนับว่าไม่เคยเกิดเหตุผิดนัดนั้นขึ้น รวมทั้งผู้ถือหุ้นกู้จะเรียกร้องผู้ออกหุ้นกู้ เนื่องด้วยเหตุเดียวกันนี้อีกมิได้ เว้นแต่ว่าจะได้มีการรักษาสิทธิไว้

ข่าวการเงิน ดังนี้การที่ผู้ถือหุ้นกู้ตกลงนอกจากเหตุผิดนัดให้ในคราวนี้ ผู้ออกหุ้นกู้จะยังคงมีบทบาทโดยชอบด้วยกฎหมายที่เกี่ยวเนื่องสำหรับในการที่จะจะต้องนำส่งงบการเงินให้สำเร็จเป็นระเบียบถัดไป ยิ่งกว่านั้นสิทธิของผู้ถือหุ้นกู้ที่กำลังจะได้รับ รวมทั้งหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้ที่จะจะต้องจ่ายเงินต้นแล้วก็ดอกภายใต้หุ้นกู้จะยังคงเป็นตัวอย่างเช่นเดิมแม้กระนั้นในเรื่องที่ผู้ถือหุ้นกู้ลงความเห็น “ไม่นอกจากเหตุผิดนัด” ดังที่เสนอย่อมนับว่าเหตุผิดนัดยังคงมีอยู่รวมทั้งผู้ถือหุ้นกู้ย่อมมีสิทธิตามข้อกำหนดสิทธิที่จะเรียกร้องค่าเสียหาย (ผ่านผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้) ถ้าหากพิสูจน์ได้ว่าความเสียหายนั้นมีสาเหตุจากการที่ผู้ออกหุ้นกู้ไม่นำส่งงบการเงินต่อที่ทำการ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือมีสิทธิเรียกให้หนี้สินทั้งปวงภายใต้หุ้นกู้ถึงเวลาจ่ายโดยฉับพลันซึ่งถ้ากำเนิดกรณีระบุจ่ายโดยทันทีทันใดนั้น ผู้ถือหุ้นกู้จะมีสิทธิเรียกร้องให้ผู้ออกหุ้นกู้จ่ายเงินต้นทั้งผอง และดอก ซึ่งคำนวณจนกระทั่งวันระบุใช้หนี้ใช้สินโดยฉับพลัน ตามหนังสือเรียกให้จ่ายหนี้โดยฉับพลันที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะได้ส่งถึงผู้ออกหุ้นกู้ข้างใน 5 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่ห้องประชุมผู้ถือหุ้นกู้ลงความเห็น ส่วนในเรื่องที่ผู้ถือหุ้นกู้ลงความเห็นไม่เรียกให้หนี้สินทั้งผองถึงเวลาจ่ายโดยฉับพลัน หากแม้เหตุผิดนัดจะยังคงอยู่ด้วยเหตุว่าห้องประชุมผู้ถือหุ้นกู้มิได้ลงความเห็นเว้นเสียแต่เหตุผิดนัดแม้กระนั้นการที่ห้องประชุมผู้ถือหุ้นกู้ลงความเห็นไม่เรียกให้หนี้สินทั้งสิ้นถึงเวลาจ่ายโดยฉับพลัน ด้วยเหตุว่าเหตุนี้ความเห็นชอบดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้นส่งผลผูกพันผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายที่จะไม่มีการเรียกให้หนี้สินถึงเวลาจ่ายโดยฉับพลันด้วยเหตุเดียวกันนี้อีก เว้นแต่ว่าห้องประชุมผู้ถือหุ้นกู้จะได้ตั้งเงื่อนไขไว้เป็นอันอื่น

แนะนำข่าวการเงิน อ่านเพิ่มเติมคลิ๊กเลย :  พาณิชย์ เผยส่งออกเดือน มี.ค. ติดลบ 4.2% เหตุตลาดโลกมีความไม่แน่นอนสูง